Deutsch | English  

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Ποιότητα Ελαιολάδου

oliveoil

Ποιότητα για εμάς είναι τα αρώματα που δεσμεύονται στο ελαιόλαδο από την ελληνική γη και το καθαρό νερό. Εξασφαλίζοντας ότι η πρώτη ύλη προέρχεται στο 100% από τη Σητειακή ύπαιθρο, σε συνδυασμό με το σεβασμό στον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας, συλλογής και μεταποίησης με την ίδια αγάπη και σεβασμό που επιδείκνυαν οι πρόγονοί μας μπορούμε να εξασφαλίσουμε ένα από τα ποιοτικότερα ελαιόλαδα που μπορείτε να γευτείτε. Στη Σητεία καλλιεργείται μονοποικιλιακά η ποικιλία της κορονέικης ελιάς. Μάλιστα, η οικονομία της περιοχής στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά από την ελαιοκαλλιέργεια. Το κρητικό και δη το σητειακό θεωρείται ένα από τα ποιοτικότερα και τα πλέον βραβευμένα ελαιόλαδα. Σε αυτό συμβάλει τόσο το περιβάλλον με τις ιδανικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, όσο και το μεράκι των παραγωγών οι οποίοι έχουν βαθύτατη γνώση και σεβασμό για το αγαθό που κληρονόμησαν από τους παππούδες τους και το οποίο τους συνδέει με τους προγόνους τους από τα βάθη της αρχαίας ιστορίας.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

POP

Η περιοχή της Σητείας ανήκει στις ελάχιστες περιοχές Π.Ο.Π. (Προστατευόμενη Ονομασίας Προέλευσης) από τον ευρωπαϊκό οργανισμό AGROCERT. Ως «ονομασία προέλευσης» νοείται η ονομασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν, το οποίο κατάγεται από συγκεκριμένη περιοχή, του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που συμπεριλαμβάνει τους εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες, και του οποίου όλα τα στάδια της παραγωγής, πραγματοποιούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής, διέπονται από τον Κανονισμό (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η πιστοποίηση αποσκοπεί στην εφαρμογή των βέλτιστων μεθόδων για την προστασία του περιβάλλοντος και των καταναλωτών. Η πιστοποίηση πραγματοποιείται σε ετήσιο επίπεδο λαμβάνοντας υπόψη επίπονους και ακριβείς ελέγχους. Απαιτούνται συνεχόμενοι έλεγχοι σε κάθε στάδιο της ελαιοπαραγωγής από το χωράφι έως και την τελική μεταποίηση και αποθήκευση.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ

HACCP

Οι παραγωγοί πιστοποιούνται με το σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ελαιοκάρπου για τις καλλιεργητικές φροντίδες, τη λίπανση, την άρδευση, τη φυτοπροστασία και τη συγκομιδή του ελαιοκάρπου. Το ελαιοτριβείο διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points). To HACCP είναι ένα σύνολο αρχών υγιεινής για την ασφάλεια των τροφίμων. Η λέξη «HACCP» προέρχεται από αρχικά γράμματα αγγλικών λέξεων που σημαίνουν «Αξιολόγηση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου». Με τη λέξη «Κίνδυνος» νοείται κάθε φυσική, βιολογική ή χημική παράμετρος, η οποία συνδέεται με τα τρόφιμα και μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην υγεία του καταναλωτή. Η εφαρμογή του Συστήματος HACCP επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία. Μπορεί η πιστοποίησή του να μην είναι υποχρεωτική, αποτελεί όμως την έξωθεν καλή μαρτυρία για οποιαδήποτε εταιρεία την επιλέξει. Η αποτελεσματική εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος διασφαλίζει την παραγωγή ασφαλών, για την υγεία του καταναλωτή, τροφίμων.

ISO

Συν τοις άλλοις, το ελαιοτριβείο διαθέτει και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, τεκμηριώνοντας ότι συμμορφώνεται με τη σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία, ενώ παράλληλα αποφεύγουμε τυχόν εσφαλμένες πρακτικές, μειώνοντας τις αστοχίες μας αλλά και αντιμετωπίζοντας ανά πάσα στιγμή τυχόν διατροφικές κρίσεις. Τέλος, μέσα από την εφαρμογή του προτύπου ISO 22000:2005 επιτυγχάνουμε συνεχής βελτίωση της ασφάλειας-ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και της δικής σας υγείας.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ